обрт

обрт
turn, revolution, turning point turnover, exchange, trade

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • амфитропен — (грч amphi, tropos обрт) што се свртува на двете страни …   Macedonian dictionary

 • анизометропија — (грч an , isos, metron ops вид) мед нееднаква способност на двете очи за прекршување на светлината анизотропија (грч anisos, tropos обрт) особина на некои материи да немаат исти физички својства во сите правци, спрот изотропија …   Macedonian dictionary

 • бустрофедон — (грч. bus говедо, strophe обрт) назив за пишувањето на епитафските споменици на старите Грци и Феничаните, кај кое редовите одат наизменично: еден одлево надесно, а следниот обратно бидејќи таквото пишување личело на свртувањето на воловите при… …   Macedonian dictionary

 • верзура — (лат. versura) трг. 1. менување на поверителот, земање заем за да се покрие со него некој друг долг, плаќање на дол со заем 2. промет, обрт …   Macedonian dictionary

 • волта — (итал. volta) 1. нагло свртување, обрт 2. круг со пречник од 6 9 чекора што го опишува коњот при јавање во манеж воопшто јавање во круг 3. во мечувањето: ненадеен скок или чекор настрана 4. при играње карти: вештина во мешањето на картите така… …   Macedonian dictionary

 • галванотропизам — (Галвани, грч. tropos обрт, свртување) бот. вртење, насочување на водните растенија кон електричната струја …   Macedonian dictionary

 • гег — (анг. gag) 1. во театарскиот јазик: шеговита импровизација, шега 2. неочекуван, ефектен обрт во драмското дејство, особено на филм …   Macedonian dictionary

 • геотропизам — (грч. де, tropos обрт, свртување) бот. особина на растителните органи под влијание на Земјината тежа да заземат извесен правецспрема вертикалата тој правец може да биде позитивен, кога органот расте во правецот на дејството на тежата (коренот),… …   Macedonian dictionary

 • интертропски — (лат. inter, грч. trope обрт) 1. геогр, што се наоѓа меѓу повратниците 2. што расте или успева меѓу повратниците …   Macedonian dictionary

 • строфа — (грч. strophe обрт, вртење) 1. првобитно, во старогрчката драма: а) свртување на хорот кон жртвеникот б) свечена процесија на хорот и песна што се пеела притоа (со антистрофа и епода) 2. поет. два или повеќе стиха од песна што сочинуваат една… …   Macedonian dictionary

 • суптропи — (лат. sub, грч. tropos обрт, свртување) мн. геогр, подрачје што е близу до тропскиот или жешкиот појас …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”